اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت صنعتی رزین سازان فارس برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت صنعتی رزین سازان فارس در تاریخ 1395.10.06در ساعت 12 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….