اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت صنایع ممتازان کرمان برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت صنایع ممتازان کرمان در تاریخ 1396.07.02در ساعت 14:30با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….