اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت صنایع شیمی پوشش رنگ برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت صنایع شیمی پوشش رنگ در تاریخ 1395.07.07در ساعت 14 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….