اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت صنایع شیمیایی غفاری برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت صنایع شیمیایی غفاری در تاریخ 1395.09.30در ساعت 10 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….