اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت صنایع خاک چینی ایران البرز برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت   صنایع خاک چینی ایران در تاریخ  1396.05.10در ساعت 13با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….