اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت صنایع تولیدی اصفهان مقدم برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت صنایع تولیدی اصفهان مقدم در تاریخ 1395.03.11 در ساعت 14.30 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….