اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت صنایع تجهیزات نفت برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت صنایع تجهیزات نفت در تاریخ 1395.09.23در ساعت 11 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….