اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت صنایع الکترونیک زعیم برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت صنایع الکترونیک زعیم در تاریخ 1395.09.22در ساعت 11 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….