اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت صنام برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت صنام در تاریخ 1396.11.17در ساعت 11با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….