اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت صانع روی زنجان برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت صانع روی زنجان  در تاریخ 1394.09.08در ساعت 14با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید