اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت شیمی طب سینا برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت شیمی طب سینا  در تاریخ 1395.02.15 در ساعت 15 با

حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….