اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت شیمیایی چسب پارس برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت شیمیایی چسب پارس در تاریخ 1394.10.14در ساعت  15 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید