اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت شیشه بسته بندی تاکستان برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت  شیشه بسته بندی تاکستان در تاریخ 1395.01.31 در ساعت 11 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….