اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت شفق هرمزمهربرگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت شفق هرمزمهر در تاریخ 1395.08.01در ساعت 11 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….