اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت سینا پروتئین برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت سینا پروتئین در تاریخ 1394.11.06در ساعت 14 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید