اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت سیمان دشتستان برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت سیمان دشتستان در تاریخ 1395.05.05 در ساعت 12 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….