اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت سیمان شاهرود برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت سیمان شاهرود در تاریخ 1395.04.26 در ساعت 14 با حضور مدیران آن شرکت برگزار

گردید….