اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت سنگرکار برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت سنگرکار در تاریخ 1394.12.09در ساعت 10با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید