اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت سنا دام پارس برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت سنا دام پارس در تاریخ 1395.08.09در ساعت 15:30با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….