اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت سل سام آریا برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت سل سام آریا در تاریخ 1396.09.28در ساعت 14با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….