اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت ساختمانی و گسترش نوسازی(مانا) برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت ساختمانی و گسترش نوسازی(مانا) در تاریخ 1394.11.19در ساعت 14 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید