اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت زیست اندیش پیشگام برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت زیست اندیش پیشگام در تاریخ 1394.10.23در ساعت  10 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید