اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت زنجان نخجیر برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت زنجان نخجیر در تاریخ 1394.09.08در ساعت 10:30با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید