اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت زمزم ایران برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت زمزم ایران  در تاریخ 1394.09.15در ساعت  14 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید