اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت زرین رشد گلستان برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت زرین رشد گلستان در تاریخ 1395.04.28 در ساعت 14 با حضور مدیران آن شرکت

برگزار گردید….