اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت روغن صنعتی جنوب برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت روغن صنعتی جنوب در تاریخ 1394.11.19در ساعت 14 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید