اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت رنگ سازی روناس برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت رنگ سازی روناس در تاریخ 1396.06.01در ساعت 15با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….