اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت رسوبگیری برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت رسوبگیری در تاریخ 1395.03.05 در ساعت 15.30 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….