اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت راه اندازی و بهره برداری صنعت نفت برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت راه اندازی و بهره برداری صنعت نفت در تاریخ 1395.03.05 در ساعت 15 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….