اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت راهبردسازه برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت راهبردسازه در تاریخ 1395.06.28در ساعت 14 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….