اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت درشیمی مرجان برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت در شیمی مرجان در تاریخ 1394.11.20در ساعت 11 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید