اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت درریز برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت درریز در تاریخ 1395.06.20 در ساعت 15 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….