اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت داناگام برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت داناگام  در تاریخ 1394.09.28در ساعت  13 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید