اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت دالین مهر-بینگو برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت

دالین مهر-بینگو در تاریخ 1394.11.07در ساعت 15 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید