اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت داروسازی حیاتی کارن برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی

و ارایه رتبه اولیه شرکت داروسازی حیاتی کارن  در تاریخ 1394.09.18در ساعت  15 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید