اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت داده ورزی فرادیس البرز برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت  داده ورزی فرادیس البرز در تاریخ  1396.04.26در ساعت 15با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….