اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت خمیر مایه و الکل رازی برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت خمیر مایه و الکل رازی در تاریخ 1394.11.07در ساعت 10 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید