اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت خدمات تجارت برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت خدمات تجارت در تاریخ 1394.10.19در ساعت  10:30 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید