اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت خدمات آواژنگ برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت خدمات آواژنگ در تاریخ 1394.11.21در ساعت 10 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید