اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت حفار چاه جنوب برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت حفار چاه جنوب در تاریخ 1394.12.10در ساعت 14با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید