اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت جهان همتا سیکت برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت جهان همتا سیکت در تاریخ 1394.10.16در ساعت  15 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید