اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت جمکو-ماشینهای الکترونیکی جوین برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت جمکو-ماشینهای الکترونیکی جوین در تاریخ 1395.11.03در ساعت 14 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….