اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت تک ایستا جنوب برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت تک ایستا جنوب در تاریخ 1394.07.21در ساعت  15با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید