اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت تکوین ساخته های فلزی کارا برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی

و ارایه رتبه اولیه شرکت

تکوین ساخته های فلزی کارا در تاریخ 1395.04.21در ساعت 14 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….