اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت تولیدی و صنعتی عایق اصفهان برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت تولیدی و صنعتی عایق اصفهان در تاریخ 1395.03.18 در ساعت 11 با حضور مدیرعامل آن شرکت برگزار گردید….