اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت تولیدی و صنعتی پلیمر گلپایگان برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت تولیدی و صنعتی پلیمر گلپایگان در تاریخ  1396.05.25در ساعت 15با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….