اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت تولیدی و صنعتی و شیمیایی گیتی آسا برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت تولیدی و صنعتی و شیمیایی گیتی آسا در تاریخ 1395.06.15در ساعت 14 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….