اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت تولیدی و بازرگانی محکم لوله اشتهارد برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت تولیدی و بازرگانی محکم لوله اشتهارد در تاریخ  1396.04.18در ساعت 14با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….