اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما در تاریخ 1395.05.24 در ساعت 11 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….