اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت تولیدی شیشه سازان جام ایمن برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت تولیدی شیشه سازان جام ایمن در تاریخ  1396.03.17 در ساعت 15 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….